AKCIA Foto na plátno - zľava až 15% na vybrané formáty - platí do 15.5.2021
Objednávku je možné spraviť iba cez stolový počítač, online editor zatiaľ nie je prispôsobený malému displeju na smartfóne.

Registrácia dizajnéra

Zarábajte cez OnlinePoster.sk!

- Registrujte sa ako dizajnér na našej stránke, nahrajte svoje vlastné fotografie a začnite profitovať z Vašich fotiek

- Ku každej Vašej fotografii je systémom pridelené počítadlo, ktoré zapíše každý predaj dizajnu

 

PODMIENKY A PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA

 

Licenčná zmluva 

uzatvorená podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších právnych predpisov

 

medzi

 

autorom:

Titul, meno a priezvisko:

Trvalý pobyt:

Číslo OP:

a

 

nadobúdateľom:

Plotbase, s.r.o., so sídlom Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO: 45674515, IČ DPH : SK2023089761, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 66950/B

 

Čl. 1

Predmet zmluvy

 

Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora dizajnu (ďalej len „dizajn“) špecifikovaného v čl. 2 tejto zmluvy nadobúdateľovi na používanie dizajnu (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

 

Čl. 2

Určenie dizajnu

 

Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na používanie všetkých dizajnov, ktoré autor umiestni na internetový portál www.onlineposter.sk nadobúdateľa, a nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi dohodnutú odmenu.

 

Čl. 3

Spôsob použitia dizajnu a rozsah licencie

 

1.Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu a právo na použitie diela pri tvorbe produktov, ktoré nadobúdateľ vyrába v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ktoré sú uvedené na internetovej stránke nadobúdateľa podľa objednávok tretích osôb. Spôsob tvorby určuje nadobúdateľ.

 

2.Licencia podľa tejto zmluvy je nevýhradná a autor je oprávnený udeliť licenciu ďalším osobám; nároky nadobúdateľa z tejto zmluvy nie sú udelením licencie tretím osobám dotknuté.

 

3.Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora podľa § 21 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

 

4.Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu nadobúdateľa.

 

Čl. 4

Odmena

 

1.Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu za odplatu, ktorej výška závisí od výnosov z využitia licencie. Autor má nárok na odmenu za každé použitie diela na produkty, ktoré nadobúdateľ vyrába v rámci svojej podnikateľskej činnosti podľa objednávok tretích osôb.

 

2.Výšku odmeny určuje sám autor, pri umiestnení diela na internetový portál www.onlineposter.sk nadobúdateľa. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi túto odmenu. 

 

3.Zmluvné strany sa dohodli, že nadobúdateľ je oprávnený autorom určenú odmenu podľa odseku 2 tohto článku navýšiť o 20 ˗ 50 % a za túto cenu je nadobúdateľ oprávnený použiť dielo na produkty, ktoré vyrába v rámci svojej podnikateľskej činosti podľa objednávok tretích osôb.

 

4. Nadobúdateľ zašle do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo dielo použité na výsledný tovar, autorovi odmenu dohodnutú podľa bodu 2 tohto článku.

 

5.Nadobúdateľ je povinný poskytnúť autorovi vyúčtovanie odmeny len na požiadanie autora. Autor pošle požiadavku na e-mailovú adresu nadobúdateľa: info@onlineposter.sk

 

6.Odmena za poskytnutie lincencie sa nadobúdateľom autorovi vypláca bez zákonných zrážok. Všetky zákonné povinnosti vyplývajúce z poskytnutej odmeny znáša autor, vrátane povinnosti uhradiť 2% z poskytnutej odmeny do literárneho fondu podľa zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 5

Pôvodnosť diela

 

Autor vyhlasuje, že samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril dielo, ktoré umiestnil na internetovom portáli nadobúdateľa a že dielo je pôvodné.

 

Čl. 6

Zodpovednosť za porušenie práv tretích osôb

 

1.Nadobúdateľ nezodpovedá za prípadné porušenie autorských práv, práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv poskytujúcich právnu ochranu podľa osobitných právnych predpisov dielom autora.

2.Autor je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje vo všetkých formulároch umiestnených na internetovom portáli nadobúdateľa. V prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov poskytnutých nadobúdateľovi zodpovedá autor za škodu, ktorú tým nadobúdateľovi spôsobí.

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

 

3.Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť uskutočnení súhlasného prejavu vôle oboma zmluvnými stranami. Uzavretie tejto zmluvy je podmienkou registrácie autora na intenetovom portáli nadobúdateľa.

4.Autor vyjadruje svoj súhlas s touto zmluvou a prejaví vôľu uzavrieť túto zmluvu elektronicky, a to voľbou alternatívy uvedenej v registračnom formulári „oboznámil som sa s obsahom licenčnej zmluvy a súhlasím s jej obsahom“ alebo podpisom tejto zmluvy.

5.Nadobúdateľ vyjadruje svoj súhlas s touto zmluvou a prejaví vôľu uzavrieť túto zmluvu registráciou autora na portáli, ktorí nadobúdateľ prevádzkuje alebo podpisom tejto zmluvy.

6.Na vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky, najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho zákonníka.

7.Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku, pričom v prípade pochybností ohľadom ustanovení a výkladu zmluvy platí slovenská verzia verzia zmluvy. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že na úpravu ich záväzkovo-právnych a majetkových vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy si volia ako rozhodné právo právny poriadok Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že pre prípad súdneho sporu vyplývajúceho z tejto zmluvy je na konanie daná právomoc súdov Slovenskej republiky. 

8.Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.