AKCIA Foto na plátno - zľava až 15% na vybrané formáty - platí do 15.5.2021
Objednávku je možné spraviť iba cez stolový počítač, online editor zatiaľ nie je prispôsobený malému displeju na smartfóne.

Reklamácie

Reklamačný poriadok - onlineposter.sk
 1. Kupujúci je povinný napísať a zaslať Predávajúcemu bezodkladne písomnú REKLAMÁCIU formou e-mailovej správy a to v nasledujúcich prípadoch: 

  1.1 Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, okrem prípadov uvedených čl. IV bod 2 týchto VOP, do 15 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

1.2 Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal. 
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 15 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci. 

1.3 Kupujúci požaduje náhradné plnenie v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba). 
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal je nevyhovujúci z dôvodu veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti, max. do 10 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak sa nejedná o výrobu tovaru na základe požiadaviek Kupujúceho a Tovar je na sklade Predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy a Kupujúci uhradí manipulačný poplatok pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru vo výške 50% z ceny tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 30 dní odo dňa prevzatia Reklamácie s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť. 

1.4 Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru, ktorého podmienky sú upravené v článku X týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho uverejnených na www.OnlinePoster.sk

 1. Kupujúci je povinný uviesť v reklamácii nasledujúce údaje:

  2.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa); 
  2.2 Adresa miesta, kam bol tovar dodaný; 
  2.3 Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;
  2.4 Číslo elektronickej objednávky;
  2.5 Dátum vystavenia elektronickej objednávky;
  2.6 Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim;
  2.7 Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru, opis vád tovaru a požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie

2.8 Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený, resp. oznámenie, že Kupujúci žiada o vrátenie kúpnej ceny prostredníctvom pošty na adresu sidle/bydliska Kupujúceho;
2.9 Dátum a podpis Kupujúceho.

 1. Ak Reklamácia nie je kompletná alebo k Reklamácii nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Predávajúci si zároveň bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 16.60 EUR (500 SKK) záhrňajúci náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v dôsledku neúplnej Reklamácie alebo nepriložených požadovaných dokladov.

 2. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Reklamácie a/alebo požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári. V ostatných prípadoch Predávajúci vybaví Reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa riadne uplatnenej Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr v lehote 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia Reklamácie.

 3. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.

 4. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a zabalené identickým spôsobom ako v pôvodnom obale. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

 5. Kupujúci je povinný písomnú reklamáciu spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať, alebo doniesť, spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu na adresu prevádzky/korešpondenčnej adresy Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

 6. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1.1, 1.2 tohto článku.